دانشکده روانشناسی

جهت مشاهده رشته  کارشناسی ارشد روابط بین الملل  اینجا را کلیک نمایید.

جهت مشاهده رشته  کارشناسی ارشد علوم سیاسی  اینجارا کلیک نمایید.

جهت مشاهده رشته  کارشناسی ارشد جمعیت شناسی  اینجاراکلیک نمایید.

جهت مشاهده رشته  کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی  اینجاراکلیک نمایید.

جهت مشاهده رشته  کارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی  اینجاراکلیک  نمایید.

جهت مشاهده رشته  کارشناسی ارشد مطالعات زنان گرایش زن وخانواده  اینجارا کلیک نمایید.

جهت مشاهده رشته  کارشناسی علوم اجتماعی _برنامه ریزی اجتماعی  اینجارا کلیک نمایید.

جهت مشاهده رشته  کارشناسی  علوم اجتماعی _ دبیری علوم اجتماعی  اینجارا کلیک نمایید.

جهت مشاهده رشته  کارشناسی  علوم اجتماعی _ خدمات اجتماعی  اینجارا کلیک نمایید.

جهت مشاهده رشته کارشناسی  علوم سیاسی  اینجارا کلیک نمایید.

جهت مشاهده رشته  کارشناسی  فقه وحقوق اسلامی  اینجارا کلیک نمایید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی رشته اصلاح وتربیت اینجاراکلی

جهت مشاهده چارت کارشناسی رشته روان شناسی بالینی اینجاراکلیک کنی

جهت مشاهده چارت کارشناسی رشته روان شناسی عمومی اینجاراکلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی رشته روان شناسی اینجاراکلیک کنید.

جهت مشاهده چارت دکتری تخصصی رشته جامعه شناسی اقتصادی واجتماعی ورودی 95 به بعد اینجاراکلیک کنید

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشد مطالعات زنان ،زن وخانواده ورودی های 95 به بعد اینجاراکلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی پیوسته رشته حقوق ورودی 95 اینجاراکلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی پیوسته رشته خقوق ورودی 96 اینجاراکلیک کنید.

جهت مشاهده چارت رشته مقطع دکتری روان شناسی سلامت اینجا را کلیک کنید

جهت مشاهده چارت دکتری تخصصی رشته روان شناسی بالینی اینجا را کلیک کنید .

جهت مشاهده چارت رشته مقطع دکتری روان شناسی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت رشته مقطع دکتری تربیتی اینجا را کلیک کنید .

جهت مشاهده چارت رشته مقطع کارشناسی ارشد بالینی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت رشته مقطع کارشناسی ارشد عمومی اینجا را کلیک کنید .

جهت مشاهده چارت رشته مقطع کارشناسی ارشد تربیتی اینجا را کلیک کنید .