علوم تربیتی ومشاوره

جهت مشاهده چارت کارشناسی ناپیوسته رشته تربیت بدنی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی ناپیوسته رشته حسابداری اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی پیوسته رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی پیوسته رشته مربیگری ورزشی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی پیوسته حسابداری اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی رشته راهنمایی ومشاوره اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی پیوسته رشته آموزش پیش دبستانی ودبستان اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی اینجا را کلیک کجهت مشاهده چارت کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی  درسی اینجا را کلیک کنید .

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی اینجا را کلیک کنید .

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی اینجا را کلیک کنید .

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی اینجا را کلیک کنید .

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشد رشته تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش گرایش تعلیم وتربیت اینجا را کلیک کنید .

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشد رشته مشاوره مدرسه اینجا را کلیک کنید .

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده اینجا را کلیک کنید .

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشد رشته مشاوره وراهنمایی اینجا را کلیک کنید .

جهت مشاهده چارت رشته کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات ودانش شناسی ( مدیریت اطلاعات ) اینجا را کلیک کنید .

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشد رشته مشاوره وتوانبخشی اینجا را کلیک کنید .

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی اینجا را کلیک کنید .

جهت مشاهده چاره کارشناسی ارشد رشته مدیریت کسب وکارـــــ گرایش بازاریابی اینجا را کلیک کنید .

جهت مشاهدهد چارت کارشناسی ارشد رشته مدیریت کسب وکارـــــ گرایش مالی اینجا را کلیک کنید .

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات اینجا را کلیک کنید .

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه اینجا را کلیک کنید .

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشد رشته حسابداری اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی اینجا را کلیک کنید .

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشد رشته اقتصاد انرژی اینجا را کلیک کنید .

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی ـــــ توسعه اقتصا دی و برنامه ریزی اینجا را کلیک کنید .

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی اینجا را کلیک کنید .

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت های بدنی وتندرستس اینجا را کلیک کنید .

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی ورزشی ـــــ گرایش فیزیولوژی کاربردی  اینجا را کلیک کنید .

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی اینجا را کلیک کنید .

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی درورزش اینجا را کلیک کنید .

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن وتاسیسات ورزشی اینجا را کلیک کنید

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشی اینجا را کلیک کنید

جهت مشاهده چارت دکتری تخصصی مدیریت آموزشی اینجا را کلیک کنید

جهت مشاهده چارت دکتری تخصصی رشته برنامه ریزی درسی اینجا را کلیک کنید

جهت مشاهده چارت دکتری تخصصی رشته مشاوره وراهنمایی  اینجا را کلیک کنید

جهت مشاهده چارت دکتری تخصصی رشته مدیریت آموزش عالی اینجا را کلیک کنید

جهت مشاهده چارت دکتری تخصصی رشته مدیریت تکنولوژی ــــ گرایش مدیریت تحقیق وتوسعه اینجا را کلیک کنید

جهت مشاهده چارت دکتری تخصصی رشته مدیریت تکنولوژی گرایش مدیریت نوآوری اینجا را کلیک کنید

جهت مشاهده چارت دکتری تخصصی رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی اینجا را کلیک کنید

جهت مشاهده چارت دکتری تخصصی رشته مدیریت دولتی گرایش رفتارسازمانی اینجا را کلیک کنید

جهت مشاهده چارت دکتری تخصصی رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

جهت مشاهده چارت دکتری تخصصی رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید وعملیات اینجا را کلیک کنید

جهت مشاهده چارت دکتری تخصصی رشته مدیریت صنعتی ( گرایش تولیدو عملیات ) و( گرایش مالی ) اینجا را کلیک کنید

جهت مشادهد چارت دکتری تخصصی رشته مدیریت صنعتی گرایش مدیریت سیستم ها اینجا را کلیک کنید

جهت مشاهده چارت دکتری تخصصی رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی اینجا را کلیک کنید

جهت مشاهده چارت دکتری تخصصی رشته مدیریت مالی گرایش مهندسی مالی اینجا را کلیک کنید

جهت مشاهده چارت دکتری تخصصی رشته مدیریت دولتی گرایش (رفتارسازمانی ) و( منابع انسانی ) اینجارا کلیک کنید