علوم تربیتی ومشاوره

جهت مشاهده چارت  رشته های کارشناسی پیوسته  اینجا را کلیک کنید .

جهت مشاهده چارت کارشناسی ناپیوسته رشته تربیت بدنی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی ناپیوسته رشته حسابداری اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت دکتری تخصصی مدیریت آموزشی اینجا را کلیک کنید

جهت مشاهده چارت دکتری تخصصی رشته برنامه ریزی درسی اینجا را کلیک کنید

جهت مشاهده چارت دکتری تخصصی رشته مدیریت آموزش عالی اینجا را کلیک کنید

جهت مشاهده چارت دکتری تخصصی رشته مدیریت تکنولوژی ــــ گرایش مدیریت تحقیق وتوسعه اینجا را کلیک کنید

جهت مشاهده چارت دکتری تخصصی رشته مدیریت تکنولوژی گرایش مدیریت نوآوری اینجا را کلیک کنید

جهت مشاهده چارت دکتری تخصصی رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی اینجا را کلیک کنید

جهت مشاهده چارت دکتری تخصصی رشته مدیریت دولتی گرایش رفتارسازمانی اینجا را کلیک کنید

جهت مشاهده چارت دکتری تخصصی رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

جهت مشاهده چارت دکتری تخصصی رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید وعملیات اینجا را کلیک کنید

جهت مشاهده چارت دکتری تخصصی رشته مدیریت صنعتی ( گرایش تولیدو عملیات ) و( گرایش مالی ) اینجا را کلیک کنید

جهت مشادهد چارت دکتری تخصصی رشته مدیریت صنعتی گرایش مدیریت سیستم ها اینجا را کلیک کنید

جهت مشاهده چارت دکتری تخصصی رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی اینجا را کلیک کنید

جهت مشاهده چارت دکتری تخصصی رشته مدیریت مالی گرایش مهندسی مالی اینجا را کلیک کنید

جهت مشاهده چارت دکتری تخصصی رشته مدیریت دولتی گرایش (رفتارسازمانی ) و( منابع انسانی ) اینجارا کلیک کن

جهت مشاهده چارت دکتری تخصصی رشته مشاوره اینجا را کلیک کنید .

جهت مشاهده چارت  رشته های ارشد ناپیوسته  اینجا را کلیک کنید .