علوم تربیتی ومشاوره

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی اینجا راکلیک کنید.          

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشدرشته مشاوره مدرسه اینجاراکلیک کنید.                        

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشدرشته مشاوره وراهنمایی اینجا راکلیک کنید.                     

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشدرشته برنامه ریزی آموزشی اینجا راکلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشدرشته تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشدرشته علم اطلاعات ودانش شناسی (مدیریت اطلاعات) اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشدرشته مدیریت صنعتی گرایش تحقیق درعملیات اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشدرشته مدیریت ما لی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشدرشته فیزیولوژی ورزشی کاربردی اینجا را کلیک کنید .

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشدرشته مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی درورزش اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشدرشته مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشدرشته مدیریت صنعتی گرایش تولیددرعملیات اینجا را کلیک کنی

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشدرشته حسابداری اینجا را کلیک کنید .

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشدرشته فیزیولوژی ورزشی گرایش فعالیتهای بدنی وتندرستی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشدرشته جامعه شناسی ورزشی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشدرشته مشاوره خانواده اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشدرشته مدیریت اماکن وتاسیسات ورزشی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت دکتری تخصصی رشته مدیریت آموزشی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت دکترای رشته برنامه ریزی درسی اینجا را کلیک کنید .

جهت مشاهده چارت دکترای رشته مشاوره وراهنمایی اینجا را کلیک کنید .

جهت مشاهده چارت دکترای رشته مدیریت آموزش عالی اینجا را کلیک کنید .

جهت مشاهده چارت دکترای رشته مدیریت تکنولوژی گرایش مدیریت تحقیق وتوسعه اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت دکترای رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت دکترای مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت دکترای رشته مدیریت دولتی گرایش رفتارسازمانی اینجا را کلیک کنید .

جهت مشاهده چارت دکترای رشته مدیریت صنعتی گرایش مدیریت ما لی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت دکترای رشته مدیریت صنعتی گرایش مدیریت تولید وعملیات اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت دکترای رشته مدیریت صنعتی گرایش مدیریت تحقیق درعملیات اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت دکترای رشته مدیریت صنعتی گرایش مدیریت سیستمها اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی ناپیوسته رشته تربیت بدنی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی ناپیوسته رشته حسابداری اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی پیوسته رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی پیوسته رشته مربیگری ورزشی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی پیوسته حسابداری اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی رشته راهنمایی ومشاوره اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی پیوسته رشته آموزش پیش دبستانی ودبستان اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی اینجا را کلیک کنید.