نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
عنواندانلود فایل
 
مقررات آموزشی دوره تحصیلی دکتری تخصصی
شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته
مقررات معادلسازی دروس درمقاطع کاردانی -کارشناسی وکارشناسی ارشد
دروس اختیاری
مقررات دروس جبرانی
دروس عمومی
بخشنامه ارتقا اعضای هیات علمی بر اساس مشارکت در تدوین، طراحی،تدریس و شرکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت دفتر توانمند سازی و آموزش های کاربردی
مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات و وظایف هیات ممیزه موسسه
آیین نامه اعطای بورس داخل برای ارتقای سطح علمی مربیان دانشگاه ها
الزامی بودن مامور به تحصیلی اعضای هیات علمی به محض قبولی در دوره دکتری
دستورالعمل اجرایی روند بررسی پرونده های متقاضیان
پیرو بخشنامه الزامی بودن مامور به تحصیلی اعضای هیات علمی به محض قبولی در دوره دکترا
فرم ارزشیابی کیفیت تدریس
فرم کمیت و کیفیت (نظر خواهی از دانشجو)
فرم شماره 4و3و2و1- ماده 4و3و2و1
فرم درخواست ترفیع سالانه اعضای هیات علمی
گزارش نامه فعالیت های آموزشی ، پژوهشی،فناوری،علمی اجرایی و فرهنگی اعضای هیات علمی
فرم وضعیت بورسیه های خارج از کشور
جدول شماره 5 ارزیابی کیفیت تدریس (موضوع بند1-1 آیین نامه ارتقا)
فرم د