بخشنامه ارتقا اعضای هیات علمی بر اساس مشارکت در تدوین، طراحی،تدریس و شرکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت دفتر توانمند سازی و آموزش های کاربردی

 

دانلود فایل

تاریخ تصویب : (تنظیم نشده)