جدول شماره 6 کیفیت تدریس (موضوع بند1-2 آیین نامه ارتقا)