معرفی معاونت آموزشی

معاونت آموزشی درهرواحددانشگاهی، کلیه اموربرنامه ریزی، اجرا ونظارت کمی وکیفی آموزشی درمقاطع مختلف تحصیلی رابه عهده دارد. ادارات تابعه این معاونت هرکدام براساس چارت سازمانی ومقررات آموزشی، خدمات مورد نظررا به استادان ودانشجویان ارائه می کنند. وظیفه اداره امورهیات علمی تامین اعضای هیات علمی واستادان مدعورابراساس نیازگروه های آموزشی برعهده دارد. کلیه امورمربوط به اعضای هیات علمی ومدعو دراین اداره بررسی و اقدام لازم صورت می گیرد.

نام: حمیدرضا
نام خانوادگی: فاطمی پور
تاریخ تولد:1345/1/1
سمت یا مسئولیت: معاون آموزشی
مرتبه علمی: استادیار