رویدادها

قابل توجه کلیه دانشجویان مقاطع (کاردانی پیوسته وناپیوسته ،کارشناسی پیوسته وناپیوسته)

برابرضوابط ومقررات آموزشی دانشجویان مقطع فوق الذکر الزاما می بایست درهرترم تحصیلی اززمان شروع به تحصیل یک درس ازدروس عمومی را اخذ نمایند. ضمنا درترم آخر حداکثردو درس ازدروس عمومی را مجازبه انتخاب می باشند .

ادامه مطلب