کشاورزی

جهت مشاهده رشته  دکتری مدیریت محیط زیست  اینجا راکلیک نمایید.

جهت مشاهده رشته  کارشناسی ارشد زیست شناسی -علوم جانوری گرایش بافت شناسی وجنین شناسی  اینجا را کلیک نمایید.

جهت مشاهده رشته  کارشناسی ارشد زراعت واصلاح نباتات  اینجا راکلیک نمایید.

جهت مشاهده رشته  کارشناسی ارشد علوم اقتصادی  اینجا را کلیک نمایید.

جهت مشاهده رشته  کارشناسی ارشد شیمی فیزیک  اینجا را کلیک نمایید.

جهت مشاهده رشته  کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست  اینجا را کلیک نمایید.

جهت مشاهده رشته  کارشناسی ارشد زراعت  اینجا را کلیک نمایید.

جهت مشاهده رشته  کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی  اینجا را کلیک نمایید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری (بیوتکنولوژی)گرایش میکروبی اینجاراکلیک کنید.

جهت مشاهده چارت دروس جبرانی کارشناسی ارشدرشته زراعت وآگرواکولوژی اینجاراکلیک کنید

جهت مشاهده رشته  کارشناسی ارشد فناوری(بیوتکنولوژی)گرایش میکروبی اینجا راکلیک نمایید.

جهت مشاهده رشته  کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی  اینجا را کلیک نمایید.

جهت مشاهده رشته  کارشناسی ارشدمهندسی اقتصاد کشاورزی  اینجا را کلیک نمایید.

جهت مشاهده رشته  کارشناسی ارشد زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی  اینجا را کلیک نمایید.

جهت مشاهده رشته  کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم جانوری گرایش زیست شناسی تکوینی اینجا را کلیک نمایید.

جهت مشاهده رشته  کارشناسی ارشد اگرواکولوژی  اینجا را کلیک نمایید.

جهت مشاهده رشته  کارشناسی ارشد زیست شناسی - میکروبیولوژی  اینجا را کلیک نمایید.

جهت مشاهده رشته  کارشناسی ارشد زیست شناسی - بیوشیمی  اینجا راکلیک نمایید.

جهت مشاهده رشته  کارشناسی مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذایی   اینجا را کلیک نمایید.

جهت مشاهده رشته کارشناسی شیمی گرایش فناوری اطلاعات  اینجارا کلیک نمایید.

جهت مشاهده رشته  کارشناسی بیوفیزیک  اینجا را کلیک نمایید.

جهت مشاهده رشته  کارشناسی زیسیت شناسی عمومی  اینجا را کلیک نمایید.

جهت مشاهده رشته  کارشناسی علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی  اینجا را کلیک نمایید.

جهت مشاهده رشته  کارشناسی باغبانی  اینجا را کلیک نمایید.

جهت مشاهده رشته کارشناسی  علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پول و بانکداری اینجا را کلیک نمایید.

جهت مشاهده رشته کارشناسی زیست شناسی - علوم جانوری  اینجا را کلیک نمایید.

جهت مشاهده رشته کارشناسی زیست شناسی علوم گیاهی  اینجا را کلیک نمایید.

جهت مشاهده رشته  کارشناسی زیست شناسی فناوری  اینجا را کلیک نمایید.

جهت مشاهده رشته  کارشناسی گروه مکانیک ماشین های کشاورزی  اینجا را کلیک نمایید.

جهت مشاهده رشته  کارشناسی خاک شناسی گرایش خاک ومنابع طبیعی ومحیط زیست  اینجا را کلیک نمایید.

جهت مشاهده رشته  کارشناسی شیمی محض  اینجا را کلیک نمایید.

جهت مشاهده رشته  کارشناسی مهندسی اقتصادکشاورزی  اینجا را کلیک نمایید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی ناپیوسته رشته دامپزشکی اینجاراکلیک کنید.

جهت مشاهده چارت رشته کارشناسی ارشدرشته شیمی فیزیک اینجاراکلیک کنید.

جهت مشاهده چارت دروس جبرانی کارشناسی ارشدرشته زراعت وآگرواکولوژی اینجاراکلیک کنید

جهت مشاهده چارت دکتری شیمی اینجاراکلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشدرشته زراعت اینجاراکلیک کنید.

جهت مشاهده چارت دکتری تخصصی رشته زراعت اینجاراکلیک کنید.

جهت مشاهده چارت دکتری تخصصی رشته ژنتیک وبه نژادی اینجاراکلیک کنید.

جهت مشاهده جارت کارشناسی ارشد رشته ژنتیک و به نژادی اینجاراکلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشد زیست فناوری(بیوتکنولوژی)گرایش میکروبی کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشدزیست شناسی بیوشیمی گرایش بیوشیمی اینجاکلیک کنید

جهت مشاهده چارت کارشناسی ارشدزیست شناسی گرایش میکروبیولوژی اینجاراکلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی رشته مهندسی صنایع غذایی اینجا را کلیک کنید

جهت مشاهده چارت رشته کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی رشته شیمی گرایش فناوری واطلاعات اینجاراکلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی رشته شیمی محض اینجاراکلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی رشته سلولی ومولکولی اینجاراکلیک کنید.

جهت مشاهده چارت کارشناسی رشته زیست شناسی فناوری اینجاراکلیک کنید.