معاون آموزشی

تاکنون معاونان آموزشی به ترتیب سالهای خدمت عبارت بوده اند از :

 

نام معاونت

تاریخ شروع به کار

تاریخ پایان کار

 

حسین شاه قلی

1365

1380

غلامعلی سرمد

1380

1382

علاء الدین اعتماد اهری

1382

1386

محمد نقی ایمانی

1386

1390

حمید رضا فاطمی پور

1390

1391

مجید ولی شریعت پناهی

1391

1392

علی محمودی

1393

1394

حمید رضا فاطمی پور

1394

تاکنون