اداره هیأت علمی

جهت مشاهده فرم های اعضای هیات علمی اینجا کلیک کنید.

هیات علمی به عنوان یکی از عوامل اصلی آموزش عالی است. کیفیت آموزش و اعتبار هر دانشگاه به شدت تحت تاثیر این عامل قرار دارد. بنابراین، واحد رودهن از همان آغاز برای جذب و تکمیل هیات علمی مورد نیاز در رشته های مختلف تلاشهای پیگیری نموده است . درحال حاضر نیز برای رسیدن به معیارهای مناسب به تلاشهای خود ادامه می دهد.
در آغاز فعالیت واحد رودهن عمده ترین شیوه تامین هیات علمی دعوت از استادان دانشگاههای مستقر در تهران بود. ولی به تدریج برای جذب استاد به عنوان هیات علمی تمام وقت اقدام گردید و خوشبختانه به دلیل نزدیکی رودهن به تهران اکثر قریب به اتفاق استادان مدعو از استادان برجسته دانشگاههای دولتی مستقر در تهران بوده و جذب هیأت علمی تمام وقت نیز بسهولت انجام می گیرد . 
در حال حاضر سرکار خانم سیده فاطمه خدادی مسئولیت این بخش را عهده دار است
                      
شرح وظایف ادارة هیأت علمی:
1. انجام امور استخدامی (‌جذب ، انتقال ، مرخصی ، بازنشستگی و بازخرید ) براساس آئین نامه های مربوطه .
2. اعطای بورس تحصیلی در مقطع دکتری و انجام کلیه امور اداری مربوط به دانشجویان بورسیه .
3. رسیدگی به امور انتظامی اعضای هیأت علمی براساس گزارشهای واصله که پس از رسیدگی ، گزارشها جهت اخذ تصمیمات به کمیتة انتظامی ارسال می شود و پس از صدور رأی کمیته انتظامی اعضای هیأت علمی .
4. انجام تشریفات مربوط به امور محرمانه کادر هیأت علمی و مدرسان مدعو .
5. پیش بینی کادر هیأت علمی مورد نیاز واحد ضمن تماس با مسئولان مربوطه و مدیران گروههای آموزشی و رسیدگی به درخواست متقاضیان استخدام .
6. تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز مقامات ذیربط در مورد کادر هیأت علمی و مدرسان مدعو به صورت تمام وقت  .
7. انجام امور مربوط به ترفیع سالانه و تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به آزمایشی و از آزمایشی به قطعی و تغییر مرتبه علمی و ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیات علمی براساس مقررات .
8. شرکت در تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کادر هیأت علمی واحد.
9. ثبت و محاسبه و گزارش ساعات حضور و غیاب اعضای هیأت علمی در روزهای موظف .
10. محاسبه و گزارش میزان حق التدریس قابل پرداخت به اعضای هیات علمی و مدرسان مدعو براساس دستورالعملهای مربوطه .
11. انجام امور مربوط به بیمه مکمل اعضای هیأت علمی واحد .
12. اسکن احکام اعضای هیأت علمی و ارسال آن به صورت یک 
CD
به سازمان مرکزی
13. محاسبه امتیازات به ترتیب اولویت ، مربوط به اعطای وام ودیعه مسکن برای اعضای هیأت علمی .
14. انجام امور مربوط به تأسیس رشته و تعیین استادمربوطه جهت تصویب رشته . 
15. محاسبه امتیازات مربوط به مبلغ یکساعت حق التدریس استادان مدعو و اعضای هیأت علمی براساس مقررات مربوط .
16. انجام سایر امور مربوط به ادارة هیأت علمی براساس اجرای دقیق مقررات و آئین نامه ها ، دستورالعلمها و بخشنامه های  استخدامی اعضای هیأت علمی .
17. صدور احکام حقوقی و مطابقت با امورمالی برای دقت و صحت عمل .
18- اعلام فراخوان مربوط به رشته ها سالی دو باروتشکیل پرونده وارسال آنها به بایگانی اجرایی جذب استان .