اداره امتحانات


این اداره زیر نظر مدیرآموزش اداره میشود. ادارة امتحانات از سال 1369 بطور مستقل کار خود را آغاز نموده است.
ریاست این قسمت به عهده آقای حجت ا...  جامع بالانی می باشد که از تاریخ 1377 تاکنون ادامه دارد.

اهم فعالیت اداره امتحانات:
1- معادل سازی نمرات دانشجویانی که دروس معادلسازی دارند بر اساس بخشنامه معادلسازی.
2- برگزاری امتحانات در هر نیمسال تحصیلی.
3- پاسخ ، نامه های سازمان مرکزی در خصوص دانشجویانی که بعد از امتحانات باید نمرات آنها گزارش شود.
4- انجام امور فارغ التحصیلی و تنظیم کارنامه نهای برای دانشجویانی که بعد از امتحانات درهر نیمسال فارغ التحصیل خواهند شد.
5- ارسال نامه های مشروطی برای دانشجویان مشروط در هر نیمسال تحصیلی.
6- ارسال کارنامه برابر فرم های مربوط برای دانشجویان .
7- صدور گواهی تعداد واحد برابر فرم های ارسالی از سازمان مرکزی برای دانشجویانی که درخواست گواهی تعداد واحد را دارند.
8- ارسال نامه برای دانشجویانی که بایستی تعهد کتبی بسپارند که دیگر مشروط نشوند.
9- اجرای آئین نامه ها .
10-اعلام تعداد مشروطی که باید قبل از شروع امتحانات بعدی به دانشجو و خانواده آنان اعلام گردد.
11- بررسی وضعیت دانشجویانی که پیش نیاز رارعایت نکرده یادرصورت مشروط بودندبیش از14 واحدانتخاب نموده اند.