کارکنان معاونت آموزشی

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

حسین شریعتی

مدیر کل آموزش

2236

76507668

ناصر پور کریم خانی

مدیر آموزش دانشکده فنی و مهندسی

2387

76507123

علی اصغر نوروزی

مدیر آموزش دانشکده علوم تربیتی و مشاوره

2248

76500094

ابراهیم رحیمی

مدیر آموزش دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

2281

76509403

سیده آمنه معافی مدنی

مدیر آموزش روانشناسی و علوم اجتماعی

2652

76509532

فریبا سوری

مدیر آموزش معماری

2431

76501810

سارا حق شناس

مدیر آموزش  کشاورزی و علوم پایه

2308

--

علی درویش پور

رئیس ستاد آموزش

2285

--

حمید رضا محمد علیان

رئیس ستاد ثبت نام

2355

--

ملودی عجم

رئیس اداره برنامه ریزی

2323

76506684

فاطمه خدادی

رئیس اداره هیات علمی

2270

.76506037

حجت اله  جامع

رئیس اداره امتحانات

2280

76509821

سارا حق شناس

کارشناس اداره سنجش و نظارت

2288

76500101

منیره اسدی

کارشناس اداره اسناد

2339

--