اداره آموزش

شرح وظایف اداره آموزش:

1- ثبت نام دانشجویان
2- بررسی سنوات ثبت نام شدگان
3- مرتب کردن فرم های حذف و اضافه در هفته سوم و چهارم
4- کنترل فرمهای ثبت نام از نظر رعایت پیشنیاز و سقف تعداد واحدها در هفته پنجم
5- ارسال کارنامه دانشجویان میهمان به واحد مبداء
6- صدور و مرتب نمودن کارتهای ورود به جلسه امتحانی
7- اعلام اسامی دانشجویانیکه جهت رفع مشکل آموزشی مراجعه ننموده اند
8- صدور مرخصی برای دانشجویان متقاضی مرخصی
9- انجام مکاتبات اداری مربوط
10- گزارش ثبت نام شدگان تاخیری
11- درخواست کارت دانشجویی برای دانشجویانی که کارت خود را مفقود نموده اند
12- گزارش نهایی ثبت نام دانشجویان جدیدالورود به سازمان مرکزی 
13- برگزاری آزمون ها