اداره برنامه ریزی


اداره برنامه ریزی درسی درتاریخ 1/9/79 تشکیل و هماهنگی برنامه های گروههای مختلف بعهدة آن گذاشته شد. قبل از سال مذکور وظایف این اداره توسط مدیر آموزش انجام می شد وگروههای آموزشی برنامه های درسی را جهت هماهنگی و رفع تداخل و نواقص به مدیر آموزش ارائه می نمودند .
در حال حاضر ریاست این بخش را آقای مولایی بعهده دارند.
 
 
شرح وظایف:
وظیفه اداره برنامه ریزی ایجاد هماهنگی ورفع تداخل در برنامه های ارائه شده ازسوی گروهها است . علاوه بر این انجام امور زیر را نیز عهده دار می باشد:
1. رعایت سقف ساعات تدریس اعضای هیأت علمی و مدرسان مدعو
2. کنترل برنامه ها از لحاظ رعایت تخصص وتجربه در واگذاری دروس به اعضای هیأت علمی و مدرسان مدعو
3. رفع هرگونه تداخل اعم از تداخل در برنامه ، استاد و یا کلاسهای درس
4. بررسی برنامه های ارائه شده از سوی گروهها از لحاظ تطابق آنها با دستورالعملها و بخشنامه ها.پس از کنترل و رفع نواقص برنامه ها انتقال آنها از طریق اپراتور مربوط به کامپیوتر و ابلاغ برنامه های درسی هریک از اساتیداز طریق گروههاو دانشگده ها.
5- برسی شکایات مرتبط با مسائل گروههای آموزشی . مکاتبه با گروه مربوطه ،بررسی سوابق موجود ، تهیه پاسخ برای مراجه ذیربط .
6- توجه به رعایت سرفصل دروس درکلاسها وجلوگیری ازارائه دروسی که مصوب نیستند .
7- تقسیم فضاهای آموزشی وکلاسهای درس براساس نیاز دانشکده ها .
8- تاکیدونظارت براجرای تشکیل کلاس در16 هفته .
9- اعلام وتعیین ظرفیت کلاس های تئوری وعملی آزمایشگاهی ونظارت برتشکیل منظم کلاسها .
10-رسیدگی به حضوروغیاب استادان ونظارت به تشکیل کلاسهای جبرانی .
11- تهیه دستورالعملهای متعددوت عیین برنامه اعلام ساعت کارروسا، معاونین ومدیران گروههای آموزشی .
12- برنامه ریزی به موقع وتمهیدات قبل ازشروع ترم وتاکیدبراجرای بخشنامه های سازمان مرکزی .