اداره سنجش ونظارت

دفترسنجش ونظارت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ازسال 1381 شروع به فعالیت نمود. قبل ازتاریخ مذکورکارهای این دفتر توسط اداره امتحانات انجام می گرفت. ازسال 1392  سرکارخانم سارا حق شناس مسئولیت این بخش را عهده دار است.
1- بازدیدازدانشکده هابه منظورآشنایی با نحوه کاروفعالیت پرسنل دانشکده ها .
2- نظارت برنحوه تشکیل کلاسهای کارگاهی وآزمایشگاهی .
3-نظارت برحضوروغیاب استادان وتشکیل به موقع کلاس ها درطول ترم .
4- رسیدگی به مکاتبات مرتبط با مسائل آموزشی .
5- نظارت برمراحل ثبت نامهای اول هرترم وثبت نامهای ورودیهای جدید.
6- نظارت وکنترل مستقیم برامربرگزاری امتحانات میان ترم وپایان ترم .
7- نظارت برنحوه ثبت نمرات پایان ترم دانشجویان دررایانه وبررسی اوراق امتحانی حسب مورد .
8- نظارت برعملکرد بایگانی های دانشجویی وهیات علمی ، مطابق با الگوی یکسان سازی پرونده ها .
9- بررسی شکایات ، پیشنهادات وانتقادات دانشجویان .
10- دریافت نمونه سوالات امتحانی استادان وبررسی آنها ازنظر تناسب با سرفصل دروس، با نظرکمیته تخصصی گروه ذیربط .
11- بررسی نحوه رسیدگی استادان وگروههای آموزشی نسبت به تقاضاهای تجدید نظراوراق امتحانی، تغییرنمرات وصحت ودقت درآنها .
12-انجام اقدامات لازم ازقبیل تهیه فرم برای ارزیابی استادان توسط دانشجویان ،ارزیابی استادان توسط مدیران گروهها ، ارزیابی مدیران گروهها توسط استادان ، ارزیابی مدیران گروهها توسط معاونت آموزشی وریاست محترم دانشگاه .
13-بازدید ازکلاسها واتاقهای استادان وگزارش کمبود مشاهده شده .
14- نظارت برکیفیت خدمات ارائه شده به استادان درسلف سرویس ومهمانسرای استادان .
15- نظارت برعملکرد تربیت بدنی استادان ، کارکنان ، دانشجویان .
16- برسی منابع تدریس استادان برحسب سرفصل دروس ازنظرکمی وکیفی با نظرمدیروکمیته تخصصی گروه ذیربط .