آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
مقررات آموزشی دوره تحصیلی دکتری تخصصیآموزشی
شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوستهآموزشی
مقررات معادلسازی دروس درمقاطع کاردانی -کارشناسی وکارشناسی ارشدآموزشی
دروس اختیاریآموزشی
مقررات دروس جبرانیآموزشی
دروس عمومیآموزشی
بخشنامه ارتقا اعضای هیات علمی بر اساس مشارکت در تدوین، طراحی،تدریس و شرکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت دفتر توانمند سازی و آموزش های کاربردیاداره امور هیات علمی
مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات و وظایف هیات ممیزه موسسهآئین نامه پژوهشی
آیین نامه اعطای بورس داخل برای ارتقای سطح علمی مربیان دانشگاه هااداره امور هیات علمی
الزامی بودن مامور به تحصیلی اعضای هیات علمی به محض قبولی در دوره دکتریاداره امور هیات علمی
دستورالعمل اجرایی روند بررسی پرونده های متقاضیاناداره امور هیات علمی
پیرو بخشنامه الزامی بودن مامور به تحصیلی اعضای هیات علمی به محض قبولی در دوره دکترااداره امور هیات علمی
فرم ارزشیابی کیفیت تدریسفرم های آموزشی
فرم کمیت و کیفیت (نظر خواهی از دانشجو)اداره امور هیات علمی
فرم شماره 4و3و2و1- ماده 4و3و2و1اداره امور هیات علمی
فرم درخواست ترفیع سالانه اعضای هیات علمیاداره امور هیات علمی
گزارش نامه فعالیت های آموزشی ، پژوهشی،فناوری،علمی اجرایی و فرهنگی اعضای هیات علمیاداره امور هیات علمی
فرم وضعیت بورسیه های خارج از کشوراداره امور هیات علمی
جدول شماره 5 ارزیابی کیفیت تدریس (موضوع بند1-1 آیین نامه ارتقا)اداره امور هیات علمی
فرم داداره امور هیات علمی