جدول شماره 5 ارزیابی کیفیت تدریس (موضوع بند1-1 آیین نامه ارتقا)