آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آموزشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
مقررات آموزشی دوره تحصیلی دکتری تخصصیآموزشی
شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوستهآموزشی
مقررات معادلسازی دروس درمقاطع کاردانی -کارشناسی وکارشناسی ارشدآموزشی
دروس اختیاریآموزشی
مقررات دروس جبرانیآموزشی
دروس عمومیآموزشی
بخشنامه ارتقا اعضای هیات علمی بر اساس مشارکت در تدوین، طراحی،تدریس و شرکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت دفتر توانمند سازی و آموزش های کاربردیاداره امور هیات علمی
آیین نامه اعطای بورس داخل برای ارتقای سطح علمی مربیان دانشگاه هااداره امور هیات علمی
الزامی بودن مامور به تحصیلی اعضای هیات علمی به محض قبولی در دوره دکتریاداره امور هیات علمی
دستورالعمل اجرایی روند بررسی پرونده های متقاضیاناداره امور هیات علمی
پیرو بخشنامه الزامی بودن مامور به تحصیلی اعضای هیات علمی به محض قبولی در دوره دکترااداره امور هیات علمی