آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم های آموزشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم ارزشیابی کیفیت تدریسفرم های آموزشی
فرم کمیت و کیفیت (نظر خواهی از دانشجو)اداره امور هیات علمی
فرم شماره 4و3و2و1- ماده 4و3و2و1اداره امور هیات علمی
فرم درخواست ترفیع سالانه اعضای هیات علمیاداره امور هیات علمی
گزارش نامه فعالیت های آموزشی ، پژوهشی،فناوری،علمی اجرایی و فرهنگی اعضای هیات علمیاداره امور هیات علمی
فرم وضعیت بورسیه های خارج از کشوراداره امور هیات علمی
جدول شماره 5 ارزیابی کیفیت تدریس (موضوع بند1-1 آیین نامه ارتقا)اداره امور هیات علمی
فرم داداره امور هیات علمی
فرم جاداره امور هیات علمی
فرم الف و باداره امور هیات علمی
شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمیاداره امور هیات علمی
جدول لیست امتیاز مبلغ یک ساعت حق التدریس اساتیداداره امور هیات علمی
فرم خبر رسانی ارایه سخنرانی از نتایج طرح پژوهشیاداره امور هیات علمی
بخشنامه تعیین میزان حق التدریس مدرساناداره امور هیات علمی